The following sites cut once in the ER ligand binding domain

14 Unique Sites

666 Alwn I
425 Bgl II
885 Bsm I
44 BspH I
779 BspM I
354 Dra III
339 Hae II
799 Hga I
173 HinD III
341 Nco I
595 Ple I
638 Stu I
291 Xba I
89 Xma III

The following sites are absent from the ER ligand binding domain

47 Absent Sites

Acc I
Afl II
Apa I
ApaL I
Asu II
Ava I
Avr II
Bam HI
Bgl I
BssH II
BstE II
BstX I
Cla I
Dra I
EcoN I
EcoR I
EcoR V
Fsp I
Hinc II
Hpa I
Hph I
Kpn I
Mlu I
Nae I
Nar I
Nde I
Nhe I
Not I
Nru I
Nsi I
OxaN I
PpuM I
Pvu I
Pvu II
Rsr II
Sal I
Sca I
Sfi I
Sma I
SnaB I
Spe I
Sph I
Ssp I
Tth I
Xho I
Xma I
Xmn I